.

Рекламация

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока съгласно чл.125 и чл.126 от ЗЗП когато тя му е доставена при едно от следните условия:

1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

2. Цената, която Клиента трябва да заплати за стоките, не съответства на дължимата цена. Крайната цената за доставка, се определя в офис на Спиди АД.

3. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока.
Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначо заявената стока в поръчката му. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по e-mail) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни (Клиента НЕ заплаща транспортни разходи за рекламации).

4. Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни да върне получената стока (Клиента НЕ заплаща транспортни разходи за рекламации). Връщането се допуска при следните условия:

Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ТЪРГОВЕЦА електронен адрес за кореспонденция в страницата за Контакти, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката,телефон за връзка,лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката
Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Темпо Сторс – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
Клиентът съгласува с представител на Темпо Сторс адреса, на който Темпо Сторс желае да получи обратно стоката;
Темпо Сторс си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

5. Срок за въстановяване на суми платени с карта или наложен платеж.
- Съгласно разпоредбите на ЗЗП, Темпо Сторс възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

Търговска гаранция

Всички продукти, които се предлагат на настоящия онлайн магазин tempo-stores.com се придружават с оригинални гаранционни карти.

Съгласно чл. 119 от ЗЗП, Темпо Сторс ЕООД (ЕИК: 202012722; Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, град София, 1404, район Триадица, бул. България 49А, етаж 3, офис 22) предоставя ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ за ежедневни и спортни обувки, ежедневни и спортни облекла и аксесоари за срок от 30 дни, считано от датата на покупката на съответната стока. ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ може да се предявява във всички търговски обекти на Темпо Сторс ЕООД или по електронен път на e-mail: contact@tempo-stores.com . Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакти с подробно описание на проблема или причината за рекламация.

ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ задължава Темпо Сторс ЕООД да поправи или замени гаранционната стока с друга на същата или по-висока стойност, като в случай на замяна със стока на по-висока стойност, разликата следва да бъде заплатена от Клиента. Срокът за уреждане на рекламациите е съобразно чл. 113 от ЗЗП и е един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. При предявяване на рекламацията клиентът следва да представя получената заедно със стоката ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ и касовата бележка за закупената стока.

В случаите, когато е предявена рекламация по електронен път чрез формата за рекламации, разположена на сайта и тя бъде счетена за уважителна, то транспортните разходи за връщането и повторното изпращане на продукта ще бъдат за сметка на Търговеца.

Дефекти, даващи основание за рекламация:

- сцепване на кожата
- разцепено ходило
- падане на форта
- разкъсан шев
- повредени ципове
- повредена камерна част на обувката

Темпо Сторс ЕООД не носи гаранционна отговорност при повреди, възникнали вследствие на неправилна експлоатация и поддръжка.

В случай, че се нуждаете от съдействие се свържете с нас чрез нашите контакти.

Потребителите имат права по чл.чл.  112, 113, 114, 115 и 116 от ЗЗП, а именно:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 116. Продавачът, който отговаря за несъответствието на потребителската стока, има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.

 

Tempo Logo
Bulgaria
Enter